Privacy Policy

In dit document wordt uiteengezet hoe de EHBO-Vereniging Noord (hierna te noemen: “de Vereniging”) omgaat met persoonsgegevens die zij verwerkt in relatie tot het opleiden van eerstehulpverleners en het geldig houden van de EHBO-kwalificaties van de bij de Vereniging aangesloten gediplomeerde eerstehulpverleners (de “leden”), alsmede de gegevens van personen die een opleiding volgen bij de Vereniging maar daarvan geen lid zijn en van haar donateurs.

Tevens wordt beschreven hoe de Vereniging omgaat met persoonsgegevens die worden verkregen via de website www.ehbo-nieuwegein-noord.nl (hierna te noemen: “de website”) en/of andere openbare media.

INLEIDING

De EHBO-Vereniging Nieuwegein-Noord waardeert het vertrouwen dat u in de Vereniging stelt en zal daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. De Vereniging respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt beschermd en vertrouwelijk wordt behandeld.

VERZAMELING EN GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

In het kader van de opleiding tot eerstehulpverlener en het bijbehorende examinering en certificering door het Oranje Kruis dient u uw NAW-gegevens, e-mailadres, geslacht en geboortedatum te verstrekken.

Deze gegevens worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

  • Certificering en her-certificering door het Oranje Kruis
  • Bijhouden van een bestand van diploma- en certificaathouders voor het bewaken van de geldigheid van diploma’s en certificaten

In het kader van de ledenadministratie worden door de Vereniging aanvullend de volgende gegevens van de bij haar aangesloten leden geregistreerd: uw telefoonnummer en/of het mobiele telefoonnummer, het jaar waarin het lidmaatschap is aangevangen, het diplomanummer waarmee de eerstehulpverlener bekend is bij het Oranje Kruis, het registratienummer waarmee het verenigingslid bekend is bij onze koepelorganisatie (de Nationale Bond voor EHBO), de datum tot wanneer het diploma en eventuele deelcertificaten geldig is en de mogelijke functie binnen de Vereniging.

Deze gegevens worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

  • Om overeenkomsten tussen u en de Vereniging uit te voeren
  • Om de website en de dienstverlening door de Vereniging te verbeteren
  • Om een juiste facturering te doen van lidmaatschapsgelden en bijdragen van donateurs
  • Om u op de hoogte te brengen van nieuws en/of nieuwe ontwikkelingen waarvan de Vereniging meent dat het van belang is voor de eerstehulpverlener
  • Voor de toezending van de periodieke uitgave van het EHBO-magazine “Eerste Hulp” door de koepelorganisatie de Nationale Bond voor EHBO

BEHEER EN VERWERKING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Uit hoofde van zijn functie, is de secretaris van de Vereniging verantwoordelijk voor het beheer en de verwerking van de gegevens die bij de Vereniging zijn opgeslagen. In geval van een langdurige absentie van de secretaris, kan door het bestuur een waarnemer worden aangesteld die de taken van de secretaris tijdelijk kan en mag vervullen.

 

DE VERENIGING VERSTREKT UW GEGEVENS NIET AAN DERDEN

De Vereniging zal uw persoonsgegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij:

  • U hiervoor nadrukkelijk toestemming heeft gegeven
  • Indien het noodzakelijk is voor de uitvoering van een met u eerder gesloten overeenkomst
  • Indien de verstrekking noodzakelijk is op basis van wettelijke verplichtingen

 

BEWAARTERMIJN VAN DE GEGEVENS

De Vereniging bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de genoemde doeleinden waarvoor uw gegevens worden geregistreerd, tenzij de gegevens langer bewaard moeten blijven om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is mede afhankelijk van de aard van de gegevens, maar in het algemeen mag gesteld worden dat de termijn maximaal twee jaar bedraagt na het beëindigen van het lidmaatschap.

 

INZAGE EN VERBETERING VAN UW GEGEVENS

U kunt kennisnemen van de gegevens die de Vereniging over u registreert door schriftelijk of via een e-mail een verzoek in te dienen bij de secretaris van de Vereniging. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te zijn van een kopie van een geldig identiteitsbewijs (waarbij uw burgerservicenummer onleesbaar is gemaakt en uw pasfoto is afgeschermd). Indien de gegevens onjuist en/of onvolledig is, kunt u de Vereniging verzoeken om deze aan te passen.

 

PRIVACYBELEID VAN DERDEN

Het privacybeleid van de Vereniging is niet van toepassing op websites van anderen, die door middel van links met de website zijn verbonden. De Vereniging aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de manier waarop anderen omgaan met uw persoonsgegevens.

 

WIJZIGING VAN ONS PRIVACYBELEID

Dit document kan, indien noodzakelijk, door ons worden aangepast. De meest actuele versie van het privacybeleid is steeds te vinden op de website van de Vereniging.

Who we are

Our website address is: http://www.ehbo-nieuwegein-noord.nl.

What personal data we collect and why we collect it

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you have an account and you log in to this site, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracing your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

Who we share your data with

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.